Klachten- met klokkenluidersregeling

 

Doelstelling:

Deze klachtenregeling met klokkenluidersregeling heeft als doel het faciliteren van het melden van onregelmatigheden, misstanden, en onethisch gedrag binnen de organisatie van Willems Accountants & Belastingadviseurs. Het beoogt een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden waar werknemers, cliënten, en andere belanghebbenden hun zorgen kunnen uiten zonder angst voor represailles.

I. Klachtenregeling:

·         Indienen van klachten:

Voor klachten kan in eerste instantie mondeling en/of telefonisch worden contact worden opgenomen met Arjan Willems. Schriftelijke klachten dienen te worden ingediend via het daarvoor bestemde klachtenformulier, te downloaden van onze website. Indien dat niet lukt, dan kunt u het ook (telefonisch of via mail) opvragen. Het klachtenformulier kan worden ingediend via e-mail naar info@willemsaccountants.nl of via de post.

·         Vertrouwelijkheid: Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld om de privacy van de melder te beschermen. Alleen personen die direct betrokken zijn bij de afhandeling van de klacht worden op de hoogte gebracht.

·         Behandeling van klachten:

Klachten worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst, behandeld door Arjan Willems of een door hem aangewezen medewerker.  Voor klachten die (naar uw mening/idee) niet adequaat kunnen worden opgelost binnen de organisatie, verwijzen we naar de klachtencommissie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Meer informatie hierover is te vinden op de NBA-website.

·         Maatregelen:

Indien nodig worden passende maatregelen genomen om de klacht op te lossen en herhaling te voorkomen. Dit kan variëren van interne aanpassingen tot disciplinaire maatregelen tegen betrokken medewerkers.

 

II. Klokkenluidersregeling:

·         Definitie van klokkenluiders:

Klokkenluiders zijn personen die te goeder trouw informatie melden over vermeende misstanden binnen de organisatie, zonder dat zij daarvoor represailles of disciplinaire acties hoeven te vrezen.

·         Procedure voor het melden van misstanden:

Klokkenluiders kunnen misstanden melden bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die geen directe belanghebbende is bij de melding. De vertrouwenspersoon zal de melding vertrouwelijk behandelen en onderzoeken.

·         Bescherming van klokkenluiders:

Klokkenluiders zullen beschermd worden tegen vergelding, discriminatie, en negatieve gevolgen als gevolg van hun melding. Het melden van misstanden mag geen negatieve invloed hebben op hun positie binnen de organisatie.

·         Onderzoek en opvolging:

Na ontvangst van een melding zal er een intern onderzoek worden uitgevoerd. Indien de melding gegrond is, worden passende maatregelen genomen om de misstand aan te pakken en te voorkomen.