Laatste nieuws
Adres gegevens


Bedrijvenpark Twente 172
7602 KE Almelo
Telefoon:    (0546) 577222

info@willemsaccountants.nl

Kvk nr. 08158187


Disclaimer

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Willems Accountants & Belastingadviseurs zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van de Willems Accountants & Belastingadviseurs stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.  

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Willems Accountants & Belastingadviseurs met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Willems Accountants & Belastingadviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Willems Accountants & Belastingadviseurs garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Willems Accountants & Belastingadviseurs aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier.

Willems Accountants & Belastingadviseurs vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Willems Accountants & Belastingadvisuers.  Willems Accountants & Belastingadviseurs geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is Willems Accountants & Belastingadviseurs niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Willems Accountants & Belastingadviseurs die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Willems Accountants & Belastingadviseurs in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merk-rechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Willems Accountants & Belastingadviseurs en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. 

Privacy

Willems Accountants & Belastingadviseurs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan de Willems Accountants & Belastingadviseurs verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG wordt behandeld.  Voor meer informatie omtrent de privacy verwijzen wij naar het Privacy-statement.